Jak mediace probíhá

  • Úvod 

Pokud budete mít zájem projít mediací, sepíšeme společně Smlouvu o provedení mediace, jejíž návrh vám bude k dispozici k prostudování před mediačním setkáním. V úvodu setkání pak tuto smlouvu společně projdeme a zazní také důležité informace o mediaci a průběhu mediačního setkání. Mediace jako taková je tedy zahájena podpisem Smlouvy o provedení mediace.

  • Seznámení s kauzou

Mediátor poskytuje bezpečný prostor pro obě strany, aby sdělily svůj pohled na věc.

Mediaci mohou být přítomni i mediátoři dva. Tento způsob komunikace bývá označován také jako ko-mediace neboli mediátorská spolupráce. Je to zejména z toho důvodu, že práce mediátora/ů je pak efektivnější a vyváženější.

Mediaci mohou být přítomni rovněž také advokáti, pokud s tím zúčastněné strany vzájemně souhlasí.

  • Určení hlavních témat

V další fázi se hledají hlavní témata, která je potřeba řešit, a hledají se společná možná řešení.

Setkání jsou obvykle v délce 2-3 hodin. Záleží to na vzájemné domluvě a potřebách klientů, stejně jako počet takových setkání.

  • Výsledek mediace 

Může být mediační dohoda nebo jen zápis o mediačním setkání.

Skvělým výsledkem je především také to, že může být otevřena komunikace mezi stranami, které řadu let nejsou schopny sejít se společně u jednoho stolu, anebo i to, že si jako účastník určité situace uvědomíte své skutečné potřeby a možnosti.

 

Základní zásady mediace

Mediační setkání je založeno na několika pevně daných zásadách.

  • Dobrovolnost – účast na mediaci je pro Vás zcela dobrovolná, to znamená, že můžete jednání kdykoliv ukončit.
  • Nestrannost – mediátor nesmí mít žádný vztah k zúčastněným stranám ani k projednávané věci. Je nestranný, nezávislý a neutrální.
  • Mlčenlivost – mediátor je povinen zachovávat absolutní mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se v průběhu mediací dozvěděl. Mlčenlivosti může být zproštěn pouze jednotlivými stranami sporu. Veškeré informace, které zazní v průběhu mediačního jednání, jsou zcela důvěrné.